OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych

Aktualności

Opinia w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów - dopłaty

OPZZRiOR skierował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opinię dot. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów  mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. 

 

OPINIA

 

W uzasadnieniu do w/w rozporządzenia wspomina się o kryzysie jaki dotknął rynek wieprzowiny i wpłynął już w czerwcu 2016 roku na spadek pogłowia o 12 %.  Ponadto w 2016 r. wystąpiło 20 ognisk afrykańskiego pomoru świń ASF  co spowodowało rozszerzenie stref objętych restrykcjami  unijnymi.  Wystąpił brak ciągłości w sprzedaży w gospodarstwach generujący  m.in. dodatkowe koszty przedłużającego się utrzymania zwierząt.( str.5 uzasadnienia)

Z treści uzasadnienia wynika iż osoby konstruujące rozporządzenie posiadały wiedzę na temat spadku pogłowia  w czerwcu 2016r, a następnie jego dalsze pogłębienie z powodu ASF m.in. z powodu nie możliwości sprzedaży i przetrzymywania zwierząt. W związku z tym dlaczego w paragrafie 21 ust 1 pkt.3 zobowiązuje się producenta aby w okresie 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018r. sprzedał nie większą ilość świń niż sprzedał w okresie od 1 września 2016 do 30 czerwca 2017?

W okresie tym wystąpiły perturbacje powodujące  oprócz strat w gospodarstwie, spadek pogłowia . czyli hodowca w okresie przyszłym ma wyprodukować poniżej  swojego stałego obrotu w gospodarstwie, nie może zwiększyć absolutnie produkcji ponieważ sprzedana 1 sztuka powyżej spowoduje konsekwencje (Par.37 ust.1) do nienależytych lub nadmiernie pobranych środków z tytułu pomocy.  Okres do jakiego odnosi się paragraf 21 jest niewłaściwy. Według mnie jest to dyskryminacja hodowców przez KE  drugi raz, pierwszy  z powodu nałożonych przez nią stref, drugi raz z powodu rekompensat z warunkami ograniczającymi produkcję.  Takiego zapisu w ogóle nie powinno być .

W par. 22 ust 1 pkt.1 jest mowa o kwocie pomocy w wysokości nie więcej niż  2 zł jako różnicę między ceną uzyskaną przez producenta świń za sprzedane zwierzęta,  a  średnią ceną zakupu netto masy poubojowej notowana w regionie i publikowana w biuletynie informacyjnym MRiRW.

Hodowcy w strefie niebieskiej czasami uzyskiwali ceny na poziomie 3, 50 lub 3,53 gdzie cena w biuletynie kształtował się wtedy na poziomie 6,40 czy 6,30. Różnica jest powyżej 2 złotych.  Z powyższego wynika,  że dla niektórych  hodowców pomoc ta nie zrekompensuje poniesionych strat.

 

W par.22  ust.3  jest mowa o  liczbie świń sprzedanych od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku,  która nie może być większą niż liczba świń sprzedanych przez producenta od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 roku według danych na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt  gospodarskich .  Jest to kolejne ograniczenie produkcji i zapis którego  nie powinno być.

 Ustawa która weszła w życie 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt dopiero zaostrzyła przepisy o zgłaszaniu i  przemieszczania zwierząt dlatego obawiam się, że stan zwierząt u  niektórych  rolników może nie odzwierciedlać  stanu faktycznego , dlatego dodatkowo  dokumentem, który potwierdzi liczbę sztuk w tym okresie powinna być zarówno  liczba sztuk z kopii faktury potwierdzona przez hodowcę  za zgodność z oryginałem lub rejestr zwierząt gospodarskich.

W par.23 ust 6 nie jest zawarte  czy we wniosku należy dołączyć oświadczenie o ograniczeniu produkcji  w okresie od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2018 r. do ilości z okresu 1 wrzesień 2016 do 30 czerwiec 2017  czy  na odrębnym formularzu hodowca będzie składał deklarację  o ograniczeniach jakie bierze na siebie korzystając z pomocy ? Nie wszyscy hodowcy mogą równo zrozumieć sens rozporządzenia  i dopiero podpisanie takiej deklaracji (mimo iż uważam że nie powinno być takiego warunku w ogóle) spowoduje w pełni doinformowanie hodowcy.

 

REKOMPENSATY nie powinny być obciążone  żadnymi warunkami. Niektórzy hodowcy mieli plany rozwojowe, rozpoczęli budowy chlewni, zaciągnęli kredyty. Rynek na pewno zareaguje na rozporządzenie obniżką ceny. Co w tej sytuacji powinni zrobić?

Pliki do pobrania

Newsletter
Bądź z nami na bieżąco zapisz się