OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych

Aktualności

Rekomendacje zespołu doradcow

27 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Doradców Premiera ds. Rolnictwa.

Podczas spotkania wypracowano szereg rekomendacji. 


Omówienie sytuacji w sektorze chowu, hodowli trzody chlewnej jak i związanego z nią sektora rolno- spożywczego 
Rekomendacje:

1. Zespół rekomenduje, aby w ramach prac prowadzonych przez zespół działający przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zorientowany na wypracowanie rozwiązań dot. rozwoju pogłowia trzody chlewnej, z ramienia  Zespołu Doradców zasiadali: Witold Choiński- Prezes Związku Polskie Mięso jak również Pani Alina Ojdana. 

2. Zespół rekomenduje podjęcie pilnych działań ukierunkowanych na zwiększenie dostępności dla przetwórców rolno-spożywczych gazu w konkurencyjnych cenach. Brak podjęcia działań w ww. zakresie spowoduje obniżenie konkurencyjności polskich przetwórców a przez to wpłynie na pogłębienie kryzysu hodowców i producentów trzody chlewnej.

3. Przejęcie pod obrady Strategii Odbudowy Trzody Chlewnej zaprezentowanej na styczniowej konferencji zorganizowanej przez OPZZiR. 

 


Wprowadzenie rozwiązań zabezpieczających interesy hodowców i producentów w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu. 

Rekomendacje: 
Wprowadzenie zmian w  ustawie  o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.  Odszkodowania winny być potrącane procentowo w zależności do skali stwierdzonych w gospodarstwie  uchybień.
Zgodnie z dzisiejszą praktyką jeśli inspekcja weterynaryjna znajduje podczas kontroli małe nawet niedociągnięcia, nie ma ustępstw i rolnik dostaje decyzję odmowną w sprawie wypłaty odszkodowania za wybicie chorego stada. Zdarzały się również przypadki, iż nawet przy małych niedociągnięciach sprawy trafiały do prokuratury.

Potrącenia od wypłaconego odszkodowania powinny być szacowane proporcjonalnie do oszacowanego przewinienia. Rolnik powinien być pozbawiony możliwości wypłaty odszkodowania tylko w przypadku jeżeli celowo wprowadził wirusa do gospodarstwa lub nie spełniał zasad bioasekuracji.
Gospodarstwa nie powinny mieć problemów ze spełnianiem norm bioasekuracji, jeśli każde gospodarstwo najpierw pozytywnie przechodzi kontrolę  dot. poziomu bioasekuracji w gospodarstwie. 

 

Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń - ASF. NABÓR 2022
Rekomendacje: 
Wprowadzenie rozwiązań dotyczących rozszerzenia przedmiotowego programu. Rekomendacja w zakresie przyjmowania wniosków za I kw. 2022 r. sprzedanych świń przez rolników znajdujących się w strefach z ograniczeniami (tzw. strefa czerwona i różowa). Rolnicy, którzy sprzedali świnie w I kw. 2022 r. pochodzące ze stref z ograniczeniami padli ofiarą największej zapaści cenowej i obecna sytuacja nie pozwala im odbudować i zasiedlić gospodarstw. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
Rekomendacja:
Przygotowanie pilnych rozwiązań związanych z zabezpieczeniem bezpieczeństwa energetycznego.  Projekt o zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego (pierwszeństwo i ułatwienia dla inwestycji przyczyniających się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego) zakładać powinien usprawnienia dotyczące inwestycji związanych z budową lub zakupem: m.in. bioreaktory beztlenowe, instalacje fotowoltaiczne przyzakładowe, agregaty prądotwórcze, stacje rozprężania gazu itp.

 

Ustawa o zmianie ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
Potrzeba stworzenia warunków prawnych o zmianie ust. o kształtowaniu ustroju rolnego
Biogazownie (potencjał w produkcji gazu na bazie odpadów z trzody chlewnej tj. gnojówki, obornika, gnojowicy, pozostałości poubojowe itp.). Gaz pozyskany tym sposobem jest wstanie pokryć 60% zapotrzebowania produkcji rolnej. 
Pozwolenia środowiskowe na budowę/ rozbudowę gospodarstw. Teraz czas wydania decyzji to ok 3 lata.

Rekomendacje: 
Przygotowanie pilnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego. 
Projekt o zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego (pierwszeństwo i ułatwienia dla inwestycji przyczyniających się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego) zakładać powinien usprawnienia dotyczące inwestycji związanych z budową lub zakupem: m.in. bioreaktorów beztlenowych, instalacji fotowoltaicznych przyzakładowych, agregatów prądotwórczych, stacji rozprężania gazu itp.

 

Dostępność i przystępność cenowa  nawozów produkowanych w Polsce 
Uczestnicząca w spotkaniu Prezes Grupy Anwil S.A. przedstawiła szczegóły dotyczące sytuacji na rynku nawozów. W związku z brakiem stabilizacji na rynku gazu, produkcja nawozów jest obecnie szalenie kosztowna i do momentu uzyskania stabilizacji rynku, bardzo ciężko przewidywać ceny wytwarzanych nawozów. 

Rekomendacja:
Prowadzenie spójnej polityki informacyjnej dotyczącej cen wytwarzania nawozów azotowych. 
Przeanalizowanie możliwości ograniczania ingerencji pośredników w zawyżanie cen dystrybuowanych nawozów.

 

Newsletter
Bądź z nami na bieżąco zapisz się